I. Wstęp:

1. Regulamin dotyczy Serwisu dostępnego w internecie pod adresem: http://flesz.pl. Poszczególne punkty niniejszego regulaminu, w całości lub części, nie podlegają dowolnej interpretacji Użytkownika Serwisu w przypadku ich niezrozumienia lub niejasności co do ich znaczenia. W przypadku wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego regulaminu Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do jego wiążącej wykładni.

II. Definicje:

1. "Serwis" - dziennik "Flesz.pl - Wortal Wolnościowy" wydawany elektronicznie pod adresem internetowym: http://flesz.pl przez Flesz.pl sp. z o.o., zarejestrowany w Sądowym Rejestrze Dzienników i Czasopism prowadzonym przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu, I Wydział Cywilny pod numerem: PR 3184. Siedziba redakcji mieści się w siedzibie wydawcy/Usługodawcy.

2. "Usługodawca"/"Operator" - Flesz.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Wita Stwosza 16, 50-950 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego: Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000466041, NIP:8971790753, REGON:022157842.

3. "Usługobiorca"/"Użytkownik" - każda osoba/podmiot korzystająca/korzystający z Serwisu.

III. Rodzaj, zakres i zasady świadczenia usług

1. Usługodawca świadczy usługę drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorców polegającą na udostępnianiu Serwisu w publicznej sieci internet.

2. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu poprzez wejście na którąkolwiek ze stron Serwisu w ramach domeny głównej oraz subdomen oznacza zawarcie umowy pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą o świadczenie usług bezpłatnych. Zaprzestanie korzystania z Serwisu oznacza rozwiązanie tej umowy. Zasady zawarcia i rozwiązania dodatkowych umów na poszczególne usługi mogą być dodatkowo określone w innych regulaminach udostępnianych przez Usługodawcę.

3. Usługobiorca może przeglądać udostępnione publicznie strony Serwisu oraz zapoznawać się z umieszczonymi na nich, materiałami: multimedialnymi, tekstowymi, graficznymi, wideo, audio itp.

4. Usługobiorca może korzystać z dodatkowych funkcji Serwisu na publicznie dostępnych stronach Serwisu np. w przeznaczonym do tego miejscu umieszczać komentarze, własne materiały, korzystać z aktywnych widgetów, list, spisów itp.

5. Usługodawca może dodawać, zmieniać, ograniczać, wyłączać poszczególne funkcje Serwisu w ramach świadczonych usług z poszanowaniem praw Usługobiorców korzystających z usług płatnych i/lub na podstawie odrębnych umów, regulaminów.

6. Usługodawca może dla niektórych usług określać odrębne regulaminy, cenniki, specyficzne warunki korzystania np. wniesienie opłaty, konieczność rejestracji Użytkownika w Serwisie, wymóg obsługi innych technologii. Usługi te mogą być dostępne wyłącznie po zaakceptowaniu i wypełnieniu przez Usługobiorcę dodatkowych warunków określonych przez Usługodawcę.

7. Usługi w ramach Serwisu nieoznaczone wyraźnie jako płatne, niewymienione w cennikach Usługodawcy, niepodlegające warunkom na podstawie dodatkowych regulaminów i umów są domyślnie bezpłatne.

8. Usługodawca świadczy ewentualne usługi płatne wyłącznie na zlecenie Usługobiorcy.

IV. Zasady korzystania z Serwisu

1. Usługobiorca ma obowiązek zapoznania się z regulaminem Serwisu przed skorzystaniem z usług Usługodawcy.

2. Od momentu zawarcia umowy Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania warunków regulaminu.

3. Materiały umieszczone w Serwisie podlegają ochronie prawnej. Usługobiorca może z nich korzystać wyłącznie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz postanowieniami regulaminu.

4. Usługobiorca poprzez dostęp do materiałów w Serwisie nie nabywa automatycznie żadnych praw ani licencji do tych materiałów. Wykorzystanie materiałów umieszczonych w Serwisie na użytek inny niż osobisty wymaga pisemnej zgody Usługodawcy.

5. Usługobiorca może zamieszczać w Serwisie wyłącznie materiały zgodne z postanowieniami przepisów prawa oraz regulaminu. Obowiązuje zakaz umieszczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, łamiących zasady kultury osobistej oraz netykiety.

6. Usługobiorca może zamieszczać w Serwisie wyłącznie materiały np. komentarze, treści, grafiki do których posiada prawa takiego ich wykorzystania wraz z możliwością przekazania odpowiednich praw Usługodawcy w celu wykorzystania ich przez Usługodawcę w sposób określony w regulaminie.

7. Umieszczenie przez Użytkownika materiałów w Serwisie a także przesłanie materiałów w dowolnej formie i na dowolnym nośniku, danych, wiadomości, listów itp. bezpośrednio Usługodawcy oznacza udzielenie Usługodawcy nieograniczonej czasowo licencji na ich dowolne utrwalenie, zapisanie w systemie teleinformatycznym, przechowywanie, zwielokrotnianie, przetwarzanie, wyświetlanie, publikowanie, udostępnianie w Serwisie, Serwisach zależnych i współpracujących z Usługodawcą oraz innych, zarówno w całości jak i poszczególnych części, fragmentów - wszystko to dowolną techniką także dostępną publicznie - chyba że dane materiały podlegają pod odrębną umowę, regulamin, regulacje prawne.

8. Usługodawca ma prawo do dowolnej edycji, skrótu, moderacji, zmiany tematu, zmiany treści itp. umieszczanych w Serwisie materiałów.

9. Usługodawca nie jest zobowiązany do publikacji materiałów dostarczanych przez Użytkowników Serwisu. Usługodawca może w każdej chwili zaprzestać publikacji materiałów bez informowania o tym Usługobiorcy.

10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania w Serwisie treści marketingowych, reklamowych itp.

V. Ciasteczka (cookies):

1. Serwis korzysta z technologii Ciasteczek (cookies). Ciasteczka to pliki tekstowe umieszczane przez Serwis w urządzeniu Usługobiorcy w celu zwiększenia funkcjonalności Serwisu. Umożliwiają podtrzymanie sesji Użytkownika, zapamiętanie indywidualnych ustawień, służą Usługodawcy w celach analitycznych, statystycznych, marketingowych.

2. Użytkownik może wyrazić zgodę na korzystanie przez Serwis z ciasteczek lub zablokować ich użycie poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej.

3. Korzystanie z Serwisu może powodować, zgodnie z ustawieniami przeglądarki internetowej Usługobiorcy, umieszczanie w urządzeniu Usługobiorcy ciasteczek podmiotów trzecich, zależnych lub współpracujących z Usługodawcą. Ciasteczka te podlegają regulaminom i polityce podmiotów do których należą.

VI. Warunki techniczne

1. W celu korzystania z usług, w szczególności w zamierzonej przez Usługodawcę formie i jakości, konieczne jest:

  a) posiadanie urządzenia z dostępem do sieci internet

  b) posiadanie aktualnej wersji przeglądarki internetowej typu Mozilla Firefox, Opera, Midori, Chromium/Chrome, Internet Explorer lub innej kompatybilnej

  c) włączenie w przeglądarce internetowej obsługi ciasteczek (cookies), technologii Java Script

Niespełnienie powyższych warunków może uniemożliwić lub ograniczyć korzystanie z Serwisu, jego poszczególnych funkcji lub specyficznych usług świadczonych przez Usługodawcę.

VII. Odpowiedzialność

1. Materiały dostępne w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Usługobiorcy podjęte na podstawie materiałów dostępnych w Serwisie, za skutki i konsekwencje - bezpośrednie i pośrednie - wynikające z nich a także z jakiegokolwiek wykorzystania materiałów Serwisu.

3. Usługodawca przykłada starań aby materiały w Serwisie były rzetelne oraz udostępnia je w dobrej wierze, jednak nie udziela żadnych gwarancji co do ich akuratności, dokładności, kompletności, przydatności, aktualności. W szczególności Usługodawca zastrzega, że materiały mogą zawierać błędy, mogą być niekompletne, nieaktualne. Usługodawca zastrzega sobie prawo do edycji, korekty, usuwania, uaktualniania materiałów w dowolny sposób i w każdym czasie.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za materiały umieszczone w Serwisie przez Użytkowników ani za skutki wynikające z zapoznania się z nimi przez innych Użytkowników.

5. Usługodawca udostępnia Serwis w stanie "w jakim jest". Usługodawca nie gwarantuje, że Serwis będzie działał bezbłędnie, bezawaryjnie, bez żadnych zakłóceń.

VIII. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Każdy Usługobiorca ma prawo składania reklamacji w formie listowej na adres Usługodawcy lub adres email wskazany w sekcji "Kontakt" na stronach Serwisu.

2. Każde zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dane umożliwiające zidentyfikowanie Użytkownika oraz kontakt, w szczególności: imię, nazwisko, adres, adres email.

3. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni, odpowiedź jest przesyłana na adres wskazany w reklamacji lub na adres email, z którego została wysłana reklamacja lub inny podany przez Usługobiorcę. Usługodawca może zażądać szczegółowej reklamacji w formie pisemnej listowej przesłanej na adres Usługodawcy.

4. W przypadku konieczności wymiany korespondencji termin 14 dni na odpowiedź obowiązuje od momentu otrzymania od Usługobiorcy każdej wiadomości osobno.

IX. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca może bez podawania przyczyny, w dowolnym czasie, jednostronnie zmieniać regulamin. Regulamin oraz jego zmiany obowiązują od momentu opublikowania w Serwisie.

2. W razie braku akceptacji regulaminu lub jego zmian Użytkownik może zaprzestać korzystania z Serwisu i usług Usługodawcy.

3. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację regulaminu w tym polityki ciasteczek (cookies):

a) Użytkownik korzystając z Serwisu oświadcza, że zapoznał się z technologią ciasteczek i akceptuje politykę ciasteczek Serwisu.

b) Użytkownik korzystając z Serwisu oświadcza, że zapoznał się i akceptuje niniejszy regulamin.